Algemene Voorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of
de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting
van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Prijzen

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel. Exclusief transportkosten,
montage, installatie en instructie.
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of
als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële
koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de
offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk
akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening
op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter
informatief.

Aanbod en bestellingen

Offertes van Digital-Eye (Laptop-Dokter) zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.

Leveringen en leveringstermijn

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve
wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de
klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen
op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt
van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene
uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn,
te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

Aansprakelijkheid

Digital-Eye (Laptop-Dokter) is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies
of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken
van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of
welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten
de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen
komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis
en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal Digital-Eye (Laptop-Dokter) aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden,
zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst
of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden
voorzien.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf,
blijven eigendom van Digital-Eye (Laptop-Dokter) tot aan de integrale betaling van onze facturen
in hoofdsom en aankleven(eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de
werken, levering, goederen of materialen van Digital-Eye (Laptop-Dokter) slechts een onderdeel
uitmaken (bijzaak) van een groter geheel(hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten
hiervan niet aan Digital-Eye(Laptop-Dokter) zou toebehoren.

Betalingsmogelijkheden

Alle afhalingen en leveringen worden contant betaald met uitzondering van bijzondere
overeenkomsten.

Garantie

Minimum 6 maand carry-in garantie op alle onderdelen.
Indien een langere fabrieksgarantie geldt, dan heeft u hier vanzelfsprekend recht op.

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde
netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere
oorzaken die buiten de invloedssfeer van Digital-Eye (Laptop-Dokter) liggen, komt de garantie
te vervallen.De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of
schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft
verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd
heeft
Voor het overige zijn de andere voorwaarden voor garantie toepasselijk.

Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website

In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet
ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft, dan
heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen  van de aankoop af te zien.
Dit kan enkel voor producten die niet op maat van de klant zijn gemaakt en geleverd
(configuraties op maat, software op maat, digitale software licenties,  …), of speciaal
voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt  aangelegd en voor zover
de verpakking en/of verzegeling van het gehele product (product zelf en bijgeleverde
software/drivers/cds/…) onaangebroken is. De particuliere consument dient de goederen
op eigen kosten terug te bezorgen op de maatschappelijke zetel van Digital-Eye (Laptop-Dokter).
Indien de consument de overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van de consument hebben ontvangen, inclusief de kosten van standaardlevering, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring terugbetalen. Wij mogen echter wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat de producten zijn teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Productbeschrijving

Bij alle producten staat een korte beschrijving of meer gedetailleerde
info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons
meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken
steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen
wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie door Digital-Eye
verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent
een product.
Alle fotos op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud
van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze fotos zijn niet bindend

Toepasselijkheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.